Konkurs Fridays Memories

Opublikowano:  

REGULAMIN KONKURSU „FRIDAYS MEMORIES” (dalej jako: „Regulamin”)

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „FRIDAYS MEMORIES” i w dalszej części Regulaminu zwany będzie: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest American Cuisine Warsaw Sp. z. o. o. z siedzibą przy ul. Skarbowców 23a, 03-025 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod “numerem KRS: 0000368084, numer REGON: 142549173, NIP: 5252487903, o kapitale zakładowym 4 025 000,00 zł.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie; w serwisie społecznościowym „Facebook” (www.facebook.com).
 4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).
 6. Konkurs trwa od 03.03.2021 r. od godziny 16:00 do 12.03.2021 r. do godziny 23:59 czasu polskiego.

§2 [WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]

 1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
  a)  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  b)  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  c)  posiada własne konto użytkownika w serwisie Facebook,
  d)  nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora.
 2. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie.
  Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w Konkursie.
 3. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

§3 [ZASADY KONKURSU]

 1.  Uczestnik powinien opublikować w komentarzu pod postem z informacją o ogłoszeniu konkursu w serwisie Facebook zdjęcie z opisem swojego miłego wspomnienia z restauracją TGI Fridays.
 1. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
 2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

§4 [NAGRODA]

 1. Najlepsze zgłoszenia zostaną wybrane spośród zgłoszeń Uczestników Konkursu przez komisję w składzie: Małgorzata Mówińska oraz Sylwia Szymiec, według ich niezależnej oceny, dokonywanej z uwzględnieniem stopnia oryginalności i kreatywności.
 2. Nagrodą główną jest bon na kwotę 100 zł do wykorzystania na miejscu (w przypadku decyzji rządu o otwarciu restauracji) lub z odbiorem osobistym (zgodnie z funkcjonowaniem restauracji w systemie na wynos dotyczącego  rządowych obostrzeń w związku z Covid-19 ) w restauracji TGI Fridays mieszczącej się przy al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa lub w restauracji TGI Fridays mieszczącej się przy ul. Chmielnej 1/3 , 00-021 Warszawa. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.  Na wykorzystanie bonu zwycięzca ma 60 dni od dnia, w którym go odbierze.
 3. Najlepsze zgłoszenie zostanie wybrane i ogłoszone do dnia 13.03.2021 r.  w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: https://www.facebook.com/tgifridayswarsaw/. Z wybranym uczestnikiem skontaktujemy się za pośrednictwem Facebooka.
 4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru osobiście pod wskazany adres (restauracjia TGI Fridays al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa lub restauracja TGI Fridays ul. Chmielna 1/3, 00-021 Warszawa) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.
 5. Za przekazanie nagroody odpowiedzialny będzie wytypowany przedstawiciel Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na profilu firmowym w serwisach Facebook oraz  Instagram.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 10. Nagroda w Konkursie stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 j.t. ze zm.). Do Nagrody, zostanie dołożona dodatkowa nagroda pieniężna o wartości odpowiadającej podatkowi należnemu od łącznej wartości Nagrody, która zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 j.t. ze zm.) zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.
 11. Organizator pokryje podatek od nagrody.

§5 [WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU]

 1. Warunkiem i w celu uzyskania nagrody lub wyróżnienia konieczne jest podanie przez Uczestnika Konkursu, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru tel.kontaktowego. Wezwanie Organizatora do podania takich danych musi być złożone za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§6 [REKLAMACJE]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§7 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.
 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
 7. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa oraz ul. Chmielna 1/3 , 00-021 Warszawa w restauracjach TGI Fridays oraz na stronie internetowej: w trakcie trwania Konkursu.



Fridays Catering Boxes

Opublikowano:  

Zestawy dla 3 -4 osób

BOX NACHOS & GREENS 21 zł

Domowe kukurydziane nachos z solą, jalapeno, guacamole, salsą, dressingiem bleu cheese, śmietaną, pałeczkami selera i marchewek.

BOX CLASSIC APPETIZERS 73 zł

Połączenie czterech Waszych ulubionych przystawek: – Chicken Quesadilla – Fridays Seasame Chicken Strips – 4 sztuki Mozzarella Sticks – 4 sztuki Loaded Potatoe Skins W zestawie z sosem Fridays Signature Glaze, marinarą oraz kwaśną śmietaną.

BOX CHICKEN O’ CHICKEN 45 zł

Polędwiczki z kurczaka w chrupiącej panierce (5sz.t), skrzydełka z kurczaka z pikantnym sosie Buffalo (12szt.), panierowane kawałki kurczaka w naszym sosie na bazie whiskey. Całość dopełnia dressing bleu cheese i miodowo – musztardowy oraz nasz sos whiskey.

BOX QUESADILLA 41 zł

1 x nasza Quesadilla Chicken oraz 1x Quesadilla Vegge do tego salsa, gucamole oraz śmietana ze szczypiorkiem.

BOX SALADS 67 zł

Połączenie naszych dwóch sałatek w rozmiarze XL: Cobb Salad – Mieszanka sałat, serwowana z awokado, jajkiem, serami żółtym i pleśniowym, chrupiącym bekonem, grillowanym kurczakiem, oliwkami oraz pomidorem. Caesar Salad Chrupiąca sałata rzymska, świeżo tarty Parmezan oraz chrupiące grzanki. W zestawie z sosem miodowo-musztardowym oraz dwoma dressingami Caesar.

BOX CHICKEN FINGERS 77 zł

15 sztuk panierowanych i smażonych na złoto polędwiczek z kurczaka w wersji ostrej i łagodnej. W zestawie z 3 sosami miodowo-musztardowymi.

BOX CHICKEN WINGS 87 zł

Aż 36 sztuk skrzydełek: – 12 Fridays Signature Glaze Wings – 12 BBQ Wings – 12 Buffalo Wings Podawane z selerem oraz marchewką. W zestawie z sosem Fridays Signature Glaze oraz dwoma sosami Blue Cheese.

BOX WHISKEY RIBS 172 zł

Trzy porcje naszych kultowych grillowanych żeberek w sosie Fridays Signature Glaze. Dla większego komfortu jedzenia, pocięliśmy je po 3 kości. W zestawie z 3 sosami Fridays Signature Glaze do polania.

BOX CAKE 112 zł

Nasz cały klasyczny sernik lub tor czekoladowy. Zamówienia na ciasta realizujemy z dwudniowym wyprzedzeniem.

Cena zwiera koszt opakowania (2zł).

 


Zamów i odbierz osobiście -20%

Opublikowano:  

Zamów i odbierz osobiście ze zniżką – 20%

Fridays – ul. Chmielna 1/3 (Śródmieście- Róg Chmielna-Nowy Świat )
Tel.: 797 209 930

Fridays – Al. Jana Pawła II 29 (Wola) Tel.: ( 22) 653 83 60

*zniżka nie łączy się z innymi promocjami ani zniżkami.